Category Archives: Bản quyền tác giả

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trao cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyền tự bảo vệ trước các hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của mình, theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn nhiều biện pháp […]

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Quyền tác giả hay tác quyền và quyền liên quan là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả và quyền liên quan được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm) không bị vi […]

Đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả về phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ quyền của tác giả và quyền khai thác giá trị, kinh doanh từ phần mềm đó. Luật Đặng Dung xin tư vấn các thủ tục đăng ký bản quyền phần mền như sau: Nếu chủ […]

Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả. Thực tế hiện nay ở Việt Nam, quyền tác giả chưa được đăng ký và bảo vệ […]