HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013

LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. […]

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường […]

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1980

HIẾN PHÁP  NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun […]

Hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1959

LỜI NÓI ĐẦU Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là một dân tộc lao động cần cù luôn luôn anh dũng đấu tranh xây dựng đất nước và giữ gìn độc lập của Tổ quốc. […]

Doanh nghiệp xã hội

Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 là quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội. Sau rất nhiều năm chờ đợi, cộng đồng doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính chất bước ngoặt, lần đầu tiên doanh […]

Chậm trả lương đối với người lao động

Khi ký kết hợp động lao động về mặt nguyên tắc các bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương đầy đủ, đúng thời hạn ghi trong hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015 hướng dẫn Bộ […]